Published: 25.04.2021

BIOSORPTION OF LEAD IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY BEECH SAWDUST AND WHEAT STRAW

DRAGANA BOŽIĆ, MILAN GORGIEVSKI, VELIZAR STANKOVIĆ, MILORAD CAKIĆ, SILVANA DIMITRIJEVIĆ, VESNA CONIĆ

21-34

THE FLOW AND MASS TRANSFER CHARACTERISTICS OF CONCENTRIC GAS-LIQUID FLOW IN AN ADVANCED STATIC MIXER

HUIBO MENG, ZHONGGEN LI, YANFANG YU, MENGQI HAN, SHUNING SONG, XIUHUI JIANG, ZONGYONG WANG, JIANHUA WU

57-68